Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Legislativní komise AIA „Nemáme oporu v zákoně!“

» Středa 27. dubna 2011 | Tiskové zprávy

Praha, 26. dubna 2011 – ve čtvrtek 21. dubna 2011 zasedala rada Asociace inkasních agentur (AIA) a jedním z podstatných bodů programu byly výstupy z Legislativní komise AIA.

Legislativní komise AIA se opakovaně zabývá problematikou legislativní úpravy činnosti inkasních agentur v České republice. Aktuální stav, respektive absenci zákonné úpravy podnikání v oblasti inkasa pohledávek, komise porovnává zejména se situací v Německu či Rakousku. V těchto zemích je činnost inkasních agentur řešena zákonem. Tyto zahraniční úpravy znají povinnou registraci inkasních agentur, požadavky na zvláštní odbornou způsobilost, jakož i státní dozor nad touto činností a sankce za její protizákonný výkon. Do určité míry je také možné přenést náklady inkasa na dlužníka, zároveň jsou regulovány i poplatky, které lze jak od klienta tak i od dlužníka za tuto činnost vybrat.

Nejen Asociace inkasních agentur, ale jistě i česká společnost zaznamenává rostoucí počet kauz v oblasti inkasa pohledávek. Stále zde figuruje mnoho „pochybných“ a netransparentních společností, jejichž praktiky často hraničí se zákonem. Na trhu existuje více než 200 společností zabývajících se inkasem a vymáháním pohledávek, ovšem toto číslo nelze přesně ověřit, neboť zákonná úprava činnost inkasní agentury nijak zvlášť nevymezuje. Přitom se problematika dluhů netýká jen samotných firem, jež se touto činností zabývají, ale zejména samotných dlužníků. Bereme-li v úvahu, že sdružení SOLUS nyní registruje přes 900tis. osob, které mají potíže se splácením svých dluhů, můžeme na problematiku inkasa nahlížet jako na sociální problém s dopadem nejen na jednotlivé dlužníky, ale i na jejich rodiny.

Potřeba zákonné úpravy činnosti inkasních agentur je téma, na němž se vzácně shodnou všechny dotčené strany: Jak inkasní agentury, jež by rády podnikaly v transparentním tržním prostředí s jasnými pravidly, stejně tak klienti – věřitelé a jako třetí také dlužníci, kteří jsou v mnoha případech vystaveni neetickému či téměř nezákonnému chování ze strany inkasních inspektorů či jsou jim účtovány nepřiměřené poplatky za inkaso.

Změny v českém právním řádu by měla přinést SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato směrnice by měla být implementována do právních řádů jednotlivými členskými zeměmi EU do dvou let.

Odkaz na směrnici EU v plném znění naleznete na webových stránkách AIA www.aiacz.czŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt