Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Inkasní agentury v České republice: prudce klesá průměrná velikost inkasovaných pohledávek a roste náročnost jejich vymáhání

» Středa 7. září 2011 | Tiskové zprávy

  • Průměrná výše pohledávky řešené inkasní agenturou se meziročně propadla
    o 36 % na 14 620 Kč.
  • Inkasní agentury loni zpracovaly pohledávky v objemu téměř 27 mld. Kč

Praha, 7. září 2011 – Inkasní agentury v současnosti čelí výraznému poklesu průměrné velikosti inkasovaných pohledávek a vypořádávají se s rostoucí náročností jejich vymáhání. Vyplývá to z výsledků průzkumu inkasního trhu v České republice provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností Ernst & Young. Segment inkasa B2C (Business to Customer) pokračuje v růstu, zatímco podíl inkasa B2B (Business to Business) poklesl pod 25 % objemu pohledávek řešených inkasními agenturami. U 85 % inkasních agentur již převažují pohledávky za domácnostmi nad pohledávkami za podniky.
Vedle přesunu od obvykle větších B2B pohledávek k menším B2C pohledávkám došlo zároveň k poklesu průměrné B2C pohledávky meziročně o 38 %. Významně tak narostla pracnost inkasní činnosti prováděné inkasními agenturami. Výsledky průzkumu dále ukazují převahu inkasa pro třetí strany (správu pohledávek) nad odkupy pohledávek věřitelů inkasními agenturami.
Inkasní agentury ročně zpracovávají přes 2 miliony pohledávek za cca 27 mld. Kč a vytváří téměř 1 200 pracovních míst. Průměr objemu pohledávek za rok 2010 předaných do správy jedné inkasní agentuře přesahuje 1 mld. Kč.
„Inkasní agentury již dávno nenabízí jen levné zasílaní upomínek. Jsou schopné přizpůsobit podle požadavků věřitele nejen obsah a formu komunikace s dlužníkem, ale i používané komunikační nástroje, a umožnit věřitelům zpětnou kontrolu nad inkasními úkony, které u jejich pohledávek provedly. Pro případ neúspěchu mimosoudního inkasa mají pro věřitele připravená řešení soudní cestou, rozhodčím řízením, insolvenčním řízením nebo exekucí,“ říká Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur a dodává: „Většina inkasních agentur dnes nenabízí odkup pohledávek a zaměřuje se na správu pohledávek pro věřitele. Řada inkasních agentur dříve aktivních v odkupech tuto činnost omezila nebo úplně zastavila. Na trhu se objevují stále noví kupci pohledávek, kteří věří, že jsou při současných cenách schopni vydělat. Očekáváme, že nemálo z nich bude nemile překvapeno nízkou vymahatelností odkoupených portfolií pohledávek a trh projde konsolidací, tedy snížením počtu kupců pohledávek.“
Průzkum ukázal velké rozdíly mezi agenturami, co do objemu evidovaných pohledávek. Inkasní agentury zaměřené na odkupy pohledávek si pohledávky nechávají v řešení dlouhou dobu a jejich stav evidovaných pohledávek ke konci roku i několikanásobně převyšuje objem pohledávek přijatých během roku. Na druhé straně inkasní agentury zaměřené na správu pohledávek pro věřitele jsou nuceny nevymožené pohledávky po několika měsících věřitelům vracet a jejich stav evidovaných pohledávek ke konci roku je až třikrát nižší, než objem pohledávek přijatých během roku.


„V diskusích s našimi klienty slyšíme o stále tvrdší konkurenci v mnoha oborech, která spolu se saturací některých trhů vede firmy k přehodnocení požadavku na inkasní procesy. Místo co nejrychlejšího vymožení dluhu vystupuje do popředí zájem vyřešit situaci s dlužníkem tak, aby nadále zůstal klientem. Jsme přesvědčeni, že tento trend povede k hlubokým změnám principů spolupráce věřitelů s inkasními agenturami a zároveň se domníváme, že řada inkasních agentur je připravena pomoci věřitelům udržet si dlužníky jako klienty i do budoucna
,“ vysvětluje Radek Laštovička, manažer oddělení poradenství v oblasti finančních rizik společnosti Ernst & Young.
Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti v roce 2010 byla 53 mil. Kč. „Výhled vývoje tržeb inkasních agentur na 2011 je oproti loňskému roku v průměru pozitivní. Při bližším pohledu je však zřejmé, že loňští účastníci průzkumu spíše stagnují a na letošní rok předpovídají mírně negativní výhled, zatímco růst tržeb a optimistický výhled je charakteristický pro nové respondenty průzkumu,“ komentuje Radek Laštovička.
Průměrný počet pracovních míst v inkasních agenturách přepočtených na plné úvazky je 32. Většina inkasních agentur provozuje vedle inkasa pohledávek i další podnikatelskou činnost – obvykle služby call-centra nebo skóring bonity podnikatelských subjektů. Této vedlejší činnosti se věnuje 1/3 zaměstnanců. Téměř všechny inkasní agentury využívají pro část inkasní činnosti outsourcing a vytváří tak dodatečná pracovní místa (v průměru 20 na jednu agenturu).
„Na rozdíl od řady jiných zemí se v ČR mimosoudnímu inkasu pohledávek může věnovat kdokoli a za své služby si od věřitele nechat platit jakékoli odměny. Čím dál větší počet členských zemí EU přitom k inkasním agenturám přistupuje podobně, jako k právníkům nebo exekutorům. Vyžaduje splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti, stanovuje sazebník přiměřených odměn za řešení pohledávek a přenáší náklad na služby inkasních agentur z věřitele na dlužníka. Věřím, že ani Česká republika se nevyhne tomuto trendu, který zároveň zprůhlední dnešní nepřehledný trh inkasních služeb a zakotví etické a kvalitativní standardy inkasa pohledávek,“ uzavírá Vladimír Gazárek.
O průzkumu
Asociace inkasních agentur (AIA) provedla ve spolupráci se společností Ernst & Young pravidelný průzkum trhu inkasních agentur v roce 2011. V pořadí již čtvrtého průzkumu se zúčastnilo nejvíce respondentů v historii průzkumu – respondenty byli všichni stávající členové AIA, celkem bylo osloveno okolo 200 subjektů. Sběr dat a jejich vyhodnocení se uskutečnily v červnu, červenci a srpnu 2011. Oslovení prováděla společnost Ernst & Young formou elektronického web dotazníku. Data navazovala na obdobný průzkum z roku 2010 tak, aby bylo možné vysledovat tržní trendy. Dotazy byly zaměřeny na údaje o inkasní činnosti z let 2009 a 2010 a na výhled pro rok 2011. Část údajů odpovídá informacím shromažďovaným v rámci pravidelného evropského průzkumu inkasního trhu FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Informace o Asociaci inkasních agentur (AIA)
Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 je členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur. Členy Asociace inkasních agentur České republiky jsou společnosti Agentura Česká inkasní, B4B Inkasso, Český inkasní servis, CASH COLLECTORS CZ, Coface Czech Credit Management Services, Creditreform, DC GROUP, EOS KSI Česká republika, Intrum Justitia, LogiCall Česká republika, Profidebt, Transcom Worldwide Czech Republic. Přidruženými členy jsou Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl, ALEKTUM INKASSO a GGN inkaso CZ. Více informací naleznete na webových stránkách asociace: http://www.aiacz.cz/.

Informace o Ernst & Young
Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové firmy poskytující odborné poradenské služby v oblasti auditu
a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Naši odborníci, jichž po celém světě působí 141 tisíc, vyznávají stejné hodnoty a spojuje je maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Pomáháme našim zaměstnancům, klientům i širšímu společenství uplatňovat jejich potenciál. V tom je náš hlavní přínos.

Název Ernst & Young zahrnuje všechny společnosti celosvětové organizace, jejíž řídící společností je britská Ernst & Young Global Limited. Každá z členských společností má vlastní právní subjektivitu. Ernst & Young Global Limited neposkytuje své služby přímo klientům. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt