Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Konkursní noviny: Našim inkasním agenturám chybí potřebná legislativa

» Středa 14. září 2011 | Napsali o nás

Hovoříme s prezidentem Asociace inkasních agentur ing. Vladimírem Gazárkem
Asociace inkasních agentur (AIA) je zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje významné české společnosti podnikající v oboru správy a inkasa pohledávek. O práci této asociace i jednotlivých agentur v České republice jsme hovořili s prezidentem AIA ing. Vladimírem Gazárkem.

* Kdy vaše asociace vznikla, kolik má členů a co dělá?

Asociace inkasních agentur vznikla v roce 2002. Na začátku byly dvě společnosti, dnes máme 16 členů, z toho 15 institucionálních. Od loňského roku máme možnost individuálního členství. Naše asociace sdružuje podnikatelské subjekty nebo fyzické osoby, které působí na trhu inkasa pohledávek a mají zájem o to působit na tomto trhu v souladu s Etickým kodexem, který jsme přijali. To zejména znamená, že respektují osobu dlužníka, tj. hlavně nepoužívají žádné násilné metody a dále pak podporují tento byznys jako normální podnikání ve finančním sektoru.

* Kolik je v České republice inkasních agentur celkem?

Odhadujeme, že inkasem jako takovým se zabývá více než 200 subjektů. Většinou se jedná o menší firmy do 10 pracovníků. Nemáme však úplně zmapován tento trh – inkasem se v ČR může zabývat prakticky každý, kdo má základní živnostenské oprávnění. Toto odvětví není bohužel nijak regulováno. Je třeba vidět, že na tomto trhu působí kromě inkasních agentur také desítky advokátů-, z nichž mnozí se specializují na tuto činnost a exekutoři, kteří se rovněž zabývají vymáháním pohledávek.

* Je činnost inkasních agentur u nás legislativně ošetřena, má oporu v zákoně?

To je jedno ze slabých míst tohoto odvětví. Inkasem pohledávek se může v podstatě zabývat každý, není to samostatná živnost. Jde o volné podnikání, neupravené v živnostenském zákoně. To je samozřejmě nevýhoda pro členy naší asociace a seriozní inkasní agentury. Klíčový zákon pro nás je zákon o ochraně osobních údajů, který musí bezpodmínečně dodržovat kdokoliv pracuje s pohledávkami. Úprava samotné činnosti agentury u nás neexistuje. To vidím jako problém. Není dořešená otázka profesní licence, koncese, pravidelného vzdělávání, podmínek, které by museli zájemci o tuto činnost splnit. Také není dořešena otázka odměňování inkasních agentur. Dnes zde panuje zvláštní situace, kdy věřitel, kterému dlužník nezaplatí, by ještě měl zaplatit za službu inkasní agentury. Úhrada za tyto služby je však ze strany věřitele jen problematicky právně nárokovatelná. Vzorem by pro odměňování mohli být advokáti, kteří mají své tarify a strana, která spor prohraje, je většinou povinna zaplatit náklady protistrany. Já to vnímám jako velký problém.

* Je možné s tím něco dělat?

Již jsme oslovili různé subjekty, které by mohly mít podobný zájem, jako my. Jde hlavně o subjekty věřitelské, jejichž zájmy členové naší asociace často zastupují. Právě s nimi vyjednáváme o možné podpoře. Uvědomujeme si, že naše asociace v této chvíli není tak silná, aby byla schopná prosadit užitečné změny. Proto upozorňujeme naše členy i naše okolí, že tento problém existuje, že jej chceme řešit a v současné době připravujeme strategii, jak na to.

* Uvedl jste, že AIA přijala Etický kodex. O co přesně jde?

Jsou to pravidla chování, co inkasní agentura ve své činnosti smí dělat a co nesmí. Během fungování AIA jsme přijali Etický kodex jako souhrn bodů, který ze široka defi noval, co agentury mohou a co nemohou dělat. Přišli jsme na to, že je to příliš široce definováno a tento Etický kodex se dá různě vysvětlit. V loňském roce jsme přistoupili k tomu, že jsme začali pracovat na jeho komentované verzi. V této verzi jsou definovány jednotlivé body co agentura musí a co naopak nesmí. Výsledkem bylo, že koncem loňského roku jsme přijali rozšířenou verzi tohoto Etického kodexu. Je to soupis pravidel, kterými se musí řídit agentury sdružené v naší asociaci. Byli bychom rádi, kdyby se jím řídily všechny subjekty na trhu. Samozřejmě, jsou subjekty, které nejsou členy naší asociace a přistoupily k tomuto Etickému kodexu. Na druhé straně musíme žít i s faktem, že jsou agentury, které se jím řídit nebudou. Potěšitelný je fakt, že je čím dále tím více subjektů, které nás informují, že samy přijaly nějaký etický kodex, který vychází z našeho asociačního Etického kodexu.

* Jak byste charakterizoval místo inkasních agentur na trhu s pohledávkami?

Činnost inkasní agentury a správa pohledávky inkasní agenturou je pro věřitele nejrychlejší a nejlacinější způsob, jak získat zpět své peníze. Po několika dnech či týdnech může odevzdat svoji pohledávku do správy inkasní agentury a nemusí se o nic starat. Činností inkasní agentury zpravidla dochází k rychlému vyřešení věci a to buď k zaplacení, nebo k rychlému zjištění informace, že dlužník zaplatit nemůže, nechce nebo na zaplacení nemá. A potom mohou následovat další kroky. I pro dlužníka je tento postup výhodný z toho důvodu, že inkasní agentura je pro něho nejlacinější. Pokud se pohledávka dostane k soudu a pak k exekutorovi, tak náklady stoupají a často se z malé pohledávky stává několikanásobně vyšší pohledávka. Média ráda poukazují na to, že pohledávka tisíc korun najednou vzrostla na 20 tisíc korun, ale málokdy upozorňují na to, že je to vinou dlužníka, protože ten pohledávku neřešil, nekomunikoval s věřitelem, nekomunikoval případně s inkasní agenturou a nechal věc dojít až do tohoto konce, kdy pohledávka vzrostla. Nikdy to není tak, že by věřitel šel cíleně za exekutorem, i když jsou případy, kdy je to možné. Našim inkasním agenturám chybí potřebná legislativa
(Pokračování na str. 5)

(Pokračování ze str. 1)
Když si dlužník své závazky řeší, tak většinou k exekuci nedojde.

* Spolupracujete s exekutory nebo s insolvenčními správci?

Činnost inkasní agentury je souhrnem, koloběhem činností od mimosoudního inkasa až po zabezpečení exekučního výkonu rozhodnutí. Samozřejmě inkasní agentura jako taková nemůže poskytovat právní služby za úplatu – na to jsou advokáti, kteří provozují svoji specifickou činnost. Stejně tak inkasní agentura nemůže vykonávat exekuční činnost – na to jsou určeni soudní exekutoři, kteří jsou v podstatě soukromými subjekty pod ochranou státu, vykonávají úlohu státu při výkonu pravomocí těchto exekucí. To znamená, že exekutoři, na rozdíl od inkasní agentury, mají v zákoně nároky, které jsou jiné, než mají inkasní agentury. Mohou vstupovat na pozemky, do bytu dlužníka i bez jeho souhlasu a to i za jeho nepřítomnosti. Mohou také zabavovat jeho věci, prodávat je a tím způsobem narovnávat jeho dluh. To inkasní agentury nemohou. V tom je ten základní rozdíl. My vnímáme exekutory jako partnery, protože se pohybujeme na trhu inkasa všichni. To znamená, že problémy, které máme – falešní exekutoři, inkasní agentury, které se vydávají za exekutory – jsou naše společné problémy, které nás v podstatě okrádají a vyvolávají v dlužnících strach a klamný dojem o celém našem odvětví.

* Kolik je v České republice neplatičů?

Neplatičů – fyzických osob – eviduje sdružení SOLUS ve svém registru dlužníků více než 900 tisíc. Někteří mají pět, sedm až deset dluhů.

* Kdo se na vaše agentury především obrací?

Inkasní agentura je tu pro jakéhokoliv věřitele. To znamená, ať už jsou to fyzické osoby, kterých se týkají různé půjčky nebo dluhy za nájmy, když je věřitelem nějaká právnická osoba, třeba větší firma. Ale není to vůbec pravidlem, právě naopak. Chceme, aby se na inkasní agentury obracely i malé a střední firmy, aby z toho neměly strach, aby si seriózně vybraly. Zvlášť malá firma se potřebuje zabývat svým byznysem, dělat svůj obchod a nepotřebuje se starat o to, aby si vymohla své peníze. To jim bere energii a čas. Měla by vědět, že na to jsou profesionální firmy, které to dokáží dělat.

* Jak reagujete na stížnosti, které se týkají chování a postupu inkasních agentur?

Až do nedávné doby nebyla žádná instituce, kde by se mohli dlužníci či věřitelé stěžovat na postup inkasních agentur. V loňském roce naše asociace vytvořila takzvanou Etickou komisi a funkci etického komisaře, jehož úlohou je shromažďovat stížnosti z trhu. Po zveřejnění našeho Etického kodexu v médích jsme zaznamenali rapidní nárůst stížností, kdy si dlužníci stěžují buď na konkrétní inkasní agenturu, nebo nás žádají o radu, co mají dělat v určité konkrétní situaci. Evidujeme stížnosti na nečlenské i členské agentury. Každý podnět zpracujeme, oslovíme každou stranu s žádostí o vyjádření. Naše vyjádření následně většinou směřuje k tomu, zda byl či nebyl porušen Etický kodex. Nečlenským agenturám dáváme doporučení, členské agentury upozorňujeme, že by měly změnit svůj přístup, pokud chtějí zůstat členy naši asociace.

* Spolupracuje AIA s podobnými agenturami v zahraničí?

AIA je členem FENCA, která sdružuje národní asociace inkasních agentur evropských zemí. FENCA má zastoupení přímo v Bruselu, v evropském parlamentu. Někteří její členové mají přístup do Evropského parlamentu, do Evropské komise. To znamená, že sledují evropskou legislativu při jejím vzniku. My svými poznatky přispíváme k tomu, aby v rámci evropského kontextu naši zástupci ve FENCA měli co nejucelenější obraz o tom, co bychom potřebovali.

* Předpokládám, že v zahraničí je činnost inkasních agentur legislativně ošetřena…

Vycházíme z toho, že nám blízké země – Rakousko, Německo – jsou dál ve vývoji, než my. Inkasní byznys v Československu, respektive v České republice, vznikl až po revoluci. To znamená, že naší nejstarší inkasní agentuře je 15 až 17 roků a náš vývoj se nedá porovnat s vývojem ve Velké Británií nebo Německu, kde si připomínají 80 nebo 90 let své činnosti. Skandinávské země jsou velmi tradiční, tam se desítky let vyvíjí tento trh, zákony, povědomí. My se za těch několik let nemůžeme dostat na jejich úroveň. Co se týče činnosti inkasních agentur, ta je například v Německu nebo v Rakousku upravena zákony, z nichž čerpáme při našich přípravách na budoucí legislativní změny.

odkaz na článek http://www.konkursni-noviny.cz/vydani.html?id=252Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt