Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

AIA přijala další 2 členy a doplnila Etický kodex

» Čtvrtek 15. prosince 2011 | Tiskové zprávy

Praha, 15. prosince 2011 – na Valné hromadě Asociace inkasních agentur, která se konala 7. prosince 2011 v Praze, byli do AIA přijati další dva členové a byl doplněn Etický kodex AIA o dvě nová pravidla limitující chování inkasních agentur. Dále byly schváleny všechny předložené změny stanov Asociace, mezi něž patří například možnost uložit finanční sankci inkasní agentuře, která porušuje Etický kodex či nekoná v souladu se stanovami Asociace.

Stoprocentní účast a nebývalý zájem členů AIA na zasedání valné hromady potvrzuje ochotu spolupráce mezi členy AIA a participace na řešení společných témat. Výrazně zvýšená aktivita Asociace inkasních agentur v posledních dvou letech přináší zájem inkasních agentur o vstup do AIA. Novým řádným členem se k 1.1.2012 stává ryze česká společnost Credit One, a. s. a novým přidruženým členem se k 1.2.2012 stává společnost UNIDEBT Czech, SE. AIA se nyní dostává k počtu 18 členů.

Vladimír Gazárek, prezident AIA říká: „Přijali jsme do AIA další dva členy, nyní AIA zastupuje již 18 subjektů! Těší mne zájem nečlenských inkasních agentur o vstup do AIA a věřím, že příští rok, kdy AIA slaví 10 let, členská základna přesáhne počet 20 členů. Poslední dva roky nabraly aktivity AIA na obrátkách, stali jsme se rovným partnerem pro mnoho subjektů a organizací, obrací se na nás média, funguje institut Etického komisaře, který řeší stížnosti, naše doporučení respektují i nečlenské společnosti, a členové AIA se naučili těsněji spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Věřím, že pokud se nám podaří tento pozitivní trend v AIA udržet, dosáhneme také pozitivních změn v naší branži, o něž se od počátku snažíme.“

Na Valné hromadě AIA byly přijaty změny ve stanovách a dva nové body Etického kodexu, které dále konkretizuji žádoucí a nežádoucí chování inkasních agentur. Dle doplnění Etického kodexu inkasní agentura musí bezodkladně informovat věřitele, pokud dlužník věrohodně zpochybní existenci nebo výši dluhu a dále inkasní agentura nesmí v komunikaci s dlužníkem záměrně uvádět lživé informace. „Návrh na doplnění Etického kodexu byl inspirován některými dosavadními stížnostmi, kdy se ukázalo, že Etický kodex neobsahuje takový bod, na který by se dalo v tom daném případě poukázat, přestože zmíněné jednání inkasní agentury bylo jasně z pohledu etiky problematické. Jak říkáme od začátku: Etický kodex AIA je živý dokument, který se určitě bude neustále měnit a doplňovat a reflektovat aktuální stav a problémy na českém inkasním trhu.“ Dodává Radek Laštovička, viceprezident AIA.

Stanovy AIA byly změny v několika paragrafech a bodech, týkajících se zejména vnitřního chodu Asociace. Významnou změnou je schválení možnosti udělit finanční sankci do výše 50.000 Kč. Finanční sankci je oprávněna udělit asociační rada zejména v případech, kdy člen jedná v rozporu se stanovami AIA nebo s Etickým kodexem Asociace a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu. „Doposud měla asociační rada pouze dva, v podstatě hraniční nástroje, jak řešit pochybení svých členů. První možnost byla příliš měkká – napomenutí a druhá možnost byla zase příliš tvrdá – vyloučení z AIA. Potřebovali jsme něco mezi tím, nějaký nástroj, který by se dal použít v případě, kdy člen AIA nerespektuje napomenutí a doporučení AIA a nesjedná v dané lhůtě nápravu.“ říká Vladimír Vachel, člen asociační rady.

Doplnění Etického kodexu AIA a zavedení finančních sankcí nevnímáme jako zpřísnění podmínek podnikání pro členské firmy AIA, což dokazuje také to, že změny byly přijaty většinou jednomyslně všemi členy AIA. Výše uvedené změny znamenají, že inkasní agentury sdružené v AIA kladou důraz na transparentní etické chování, jasně definovaná pravidla směrem k věřitelům i dlužníkům a nepodceňují reputační riziko, které s sebou inkaso pohledávek přináší.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt