Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Jak dál ve vymáhání malých pohledávek?

» Čtvrtek 5. ledna 2012 | Tiskové zprávy

Praha, 06. ledna 2012 – Asociace inkasních agentur považuje současný stav na trhu malých, ale společensky významných pohledávek za neutěšený. Rovněž tak považuje za deformovaný způsob podání tohoto tématu veřejnosti. Je pravdou, že legislativa umožňuje, aby malé pohledávky nebyly řešeny nejprve mimosoudní cestou, ale mohou být hned předány soudu a původní dlužná částka je tak několikanásobně navyšována.

Původní dluh je navýšen o tzv. přísudky, tedy soudem přiznanou výši nákladů na advokáta, soudní poplatky nebo třeba i náklady na tlumočníka, znalce apod. Zde může dojít snadno ke zneužití původního dluhu ve snaze získat co nejvyšší přísudky. Takové žaloby tedy přinášejí nejen vyšší zatížení dlužníka, ale i zbytečný nárůst agendy soudu. K žalobě dlužníka by se mělo přistoupit teprve po vyčerpání možností mimosoudního inkasa!

AIA by ráda informovala veřejnost o problematice vymáhání nízkých částek, upozornila na chybějící legislativu inkasa pohledávek a rovněž tak upozornila na fakt, že v médiích je opomíjen fakt, že dlužník si může za své problémy většinou sám, protože s věřitelem nekomunikuje.

Problematiku vymáhání pohledávek nízkých částek vysvětluje pan Vladimír Gazárek, prezident AIA:

„Pohledávky za pokuty dopravních podniků, pohledávky za poplatky ve zdravotnictví, pohledávky z nedoplaceného pojistného, pohledávky za rozhlasové a televizní poplatky… Již statisícům Čechů z nich běhá mráz po zádech, bohužel mnohým i opakovaně.

Současná praxe je taková, že z pohledu věřitele je nerentabilní tak malé částky upomínat na vlastní náklady nebo vymáhat mimosoudně prostřednictvím inkasních agentur. Je-li dlužník nezodpovědný a má dluhů více, je zažalován vícekrát. Položme si otázku, kdo má z takové situace prospěch a naopak, koho tento stav zatěžuje.

Dlužník, má-li zaplatit opakovaně všechny náklady řízení, se dostává do existenčních potíží, s ním i celá jeho rodina. Nepřímo se dostává do potíží i celá ekonomika, protože od zadluženého člověka nelze očekávat zásadní příspěvky do státní kasy v podobě DPH či spotřebních daní z nakoupeného zboží. Ve stávající situaci má stát ještě jeden problém, a to narůstající počet soudních sporů. Zahlcenost soudů je fakt, neochota slučování žalob situaci nepomáhá.

Z výše uvedeného je zřejmé, že jako beneficienty se jeví ti z právníků, kteří dokáží soudní proces vymáhání drobných pohledávek zrealizovat s nižšími náklady, než jaké příjmy jsou jim soudem přiznány přísudky. Prospěch mohou mít i investoři do odkupů pohledávek, se kterými se efektivně fungující advokáti jsou ochotni podělit o část svých příjmů z přísudků. Atraktivita příjmů z přísudků může přinést prospěch i některým věřitelům, kterým se kvůli ní daří prodávat balíky drobných pohledávek i za ceny převyšující výši nesplacených pohledávek.“

Jaké je řešení této situace? AIA vidí řešení v legislativní úpravě přenesení přiměřených nákladů na mimosoudní vymáhání z věřitele na dlužníka tak, jak je to obvyklé v řadě zemí EU. Pokud by stát svou pokřivenou legislativou přestal ekonomicky motivovat k zanedbání mimosoudního upomínání pohledávek a zaměřování se na postup založený na podávání žalob, jistě by se věřitelé, inkasní agentury i další subjekty na trhu pohledávek začaly zaměřovat ve větší míře na využití mimosoudního upomínání dlužníků.

AIA se již 10 let snaží o kultivaci trhu inkasních agentur, podporuje etické chování inkasních agentur a rovněž sleduje prostředí inkasa pohledávek v zahraničí. Bohužel, v porovnání s jinými zeměmi, vychází legislativní prostředí ČR jako jedno z nejhorších jak pro dlužníky, tak pro věřitele. AIA se domnívá, že je nezbytné přikročit k legislativním změnám a je připravena předložit své záměry a aktivně na změnách participovat prostřednictvím celé řady odborníků s mnohaletými zkušenostmi v této oblasti.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt