Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Inkasní agentury v České republice: Podíl pohledávek za domácnostmi meziročně opět vzrostl

» Čtvrtek 10. května 2012 | Tiskové zprávy | Stáhnout v PDF

  • Podíl pohledávek za podniky se v meziročním srovnání propadl z 25 % na 12 %
  • Pokračoval rovněž přesun formy služeb inkasních agentur od odkupů pohledávek ke správě pohledávek pro věřitele
  • Vzniklá právní nejistota ohledně hrazení nákladů na vymáhání pohledávek soudní cestou paralyzuje trh s odkupy pohledávek

Praha, 10. května 2012Pohledávky za domácnostmi činily 88 % objemu všech pohledávek předaných inkasním agenturám v roce 2011. Potvrdil se tak pokračující trend růstu pohledávek za domácnostmi B2C (Business to Customer) na úkor pohledávek za podniky B2B (Business to Business). Podíl pohledávek za podniky se v meziročním srovnání propadl z 25 % na 12 %. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu inkasního trhu v České republice provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností Ernst & Young. Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu 30 mld. Kč (25 mld. Kč v roce 2010). Průměrná výše pohledávky řešené inkasní agenturou činila 15 169 Kč. České firmy přitom v nejistých ekonomických podmínkách nadále zefektivňují svou činnost a na rozdíl od období před krizí, kdy menší dluhy často ani nevymáhaly, dnes dávají pohledávky inkasním agenturám velmi brzy po době splatnosti.

„V letošním průzkumu jsme zaznamenaly pokračující trend růstu pohledávek za domácnostmi. Medializace problémů obyvatel se splácením svých závazků a vyzdvihovaní jednotlivých případů dlužníků, kteří se u nás do platebních problémů dostali nezaviněně, podporuje čím dál více lidí v představě, že své dluhy nemusí řádně splácet. Málokdo přitom domýšlí, že nárůst nákladů věřitelů na neplatiče se promítne do zdražení jejich služeb a zboží pro všechny slušné a řádně platící klienty,“ říká Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.

Dalším závěrem průzkumu je prudce klesající zájem firem o odkup pohledávek. České společnosti volí jako formu spolupráce s inkasními agenturami stále častěji správu pohledávek agenturou před prodejem pohledávek agentuře, podíl odkupu pohledávek se meziročně snížil z 20 % na 5 %.
I inkasní agentury v minulosti zaměřené na odkupy pohledávek začaly většinu pohledávek řešit formou správy pro věřitele.

„Přestože oproti loňskému průzkumu výrazně narostl počet inkasních agentur, které nabízí odkup pohledávek, většina jejich činnosti je prováděna formou správy pohledávek pro věřitele. Na trhu se objevují stále noví kupci pohledávek, kteří věří, že jsou při současných cenách schopni vydělat, ale zároveň se rozšiřují řady těch, které jsou konfrontovány s nízkou vymahatelností jimi odkoupených pohledávek. Novou ranou pro odkupy pohledávek je v posledních měsících vzniklá právní nejistota věřitelů v přenášení nákladů na právní zastoupení věřitelů při soudech s dlužníky. Nedávno Ústavní soud v podstatě posvětil rozmáhající se praxi, že každý soud může dle své úvahy a bez jednotných pravidel krátit právo věřitele na náhradu nákladů na jeho právníky. U řady pohledávek není jasné, zda věřitel neprodělá na souvisejících nákladech soudního sporu tolik, že se mu domáhání se jeho práv vůbec nevyplatí,“ říká Vladimír Gazárek.

Inkasní agentury loni zpracovaly téměř 2 miliony pohledávek za cca 30 mld. Kč a vytváří přes 1 200 pracovních míst. Průměr objemu pohledávek za rok 2011 předaných do správy jedné inkasní agentuře přesahuje 1 136 258 000 mld. Kč. Rozdíly mezi jednotlivými agenturami jsou však co do objemu evidovaných pohledávek velké.

„Přestože problém s nesplácením dluhů a závazků u nás zdaleka není tak velký, jako v některých jiných evropských zemích, efektivní vymáhání pohledávek se stále častěji dostává do popředí zájmu vrcholového vedení podniků a institucí. Zatímco před dvěma nebo třemi roky čeští věřitelé zefektivňovali své procesy vymáhání tak, aby se naučili vymáhat s co nejnižšími náklady a vysokou mírou úspěšnosti vymožení, nyní se jejich pozornost obrací k dalším aspektům vymáhání. Zvolené postupy vymáhání mohou mít zásadní dopad na rozhodování klientů, zda nadále využívat služby od daného dodavatele nebo odejít ke konkurenci, která k nim při opomenutí včasného zaplacení bude přistupovat seriózně a s pochopením. Dalším podstatným aspektem je zpoplatnění upomínek a další dodatečné příjmy od dlužníků za jejich pozdní úhradu. Řadě velkých firem a bank jejich klienti za zpoždění plateb přinášejí desítky i stovky miliónů korun ročního zisku, a proto si nejde dovolit takové efekty vymáhání pohledávek přehlížet nebo jim nevěnovat pozornost vedení,“ vysvětluje Radek Laštovička, manažer oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti Ernst & Young.

Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti v roce 2011 byla 72 mil. Kč, v porovnání s rokem 2010 (62 mil. Kč) se tedy jedná o 16% meziroční nárůst. „Výhled vývoje tržeb inkasních agentur na 2012 je v průměru pozitivní a optimističtější než v loňském roce,“ komentuje Radek Laštovička.

Průměrný počet pracovních míst v inkasních agenturách v přepočtu na plné pracovní úvazky je 38, tedy o 6 pracovníků více než v roce 2010. Většina inkasních agentur provozuje vedle inkasa pohledávek i další podnikatelskou činnost – obvykle služby call-centra, marketingové služby nebo skóring bonity podnikatelských subjektů. Této vedlejší činnosti se věnuje 1/4 zaměstnanců. Většina inkasních agentur využívá pro část inkasní činnosti outsourcing a vytváří tak dodatečná pracovní místa (v průměru 21 na jednu agenturu).

„Na rozdíl od řady jiných zemí se v ČR mimosoudnímu inkasu pohledávek může věnovat kdokoli a za své služby si od věřitele nechat platit jakékoli odměny. Čím dál větší počet členských zemí EU přitom k inkasním agenturám přistupuje podobně, jako k právníkům nebo exekutorům. Vyžaduje splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti, stanovuje sazebník přiměřených odměn za řešení pohledávek a přenáší náklad na služby inkasních agentur z věřitele na dlužníka. Věřím, že ani Česká republika se nevyhne tomuto trendu, který zároveň zprůhlední dnešní nepřehledný trh inkasních služeb a zakotví etické a kvalitativní standardy inkasa pohledávek,“ dodává Vladimír Gazárek.Řádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt