Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

měšec.cz: DUEL s Vladimírem Gazárkem

» Pátek 2. listopadu 2012 | Napsali o nás

Jsou poplatky inkasních agentur adekvátní?

Potřebuje trh nějakou regulaci?

A jak kultivovat trh inkasních agentur?

Považujete poplatky inkasních agentur stanovené zákonem za adekvátní nebo přemrštěné? Jak přispět k jejich větší férovosti?


Gazárek: Český trh mimosoudního inkasa má jeden zásadní problém, a to ten, že jej žádný zákon ani vyhláška nereguluje. To se týká i poplatků. Inkasní agentury nemají v mimosoudním inkasu zákonem stanoveny žádné poplatky. Asociace inkasních agentur však dlouhodobě usiluje o stanovení pravidel a zdá se, že by v tomto směru mohlo dojít k posunu.

Borovička: Zákon pojem inkasní agentura nezná, takové společnosti jsou spíše reakcí na výhodnost zkupování malých pohledávek. Zákon stanovuje náklady právního zastoupení, které může požadovat pouze advokát v rámci soudního řízení. Přísudky jsou přemrštěné zejména v případech s nízkou nominální hodnotou sporu, tedy v případech kdy přísudek někdy i mnohokrát převyšuje samotný dluh. V bagatelních sporech, tedy ve sporech do hodnoty do 10 000 navíc nelze podat odvolání.

Dluhy se mají plnit, to je bez pochyby, ale mělo by se víc dbát na důraz na mimosoudní vymáhání sporů a řádné upomínání dlužníků s patřičným poučením. Stává se, že klient se o svém dluhu v řádech desetikorun, který vznikl pozdní úhradou složenky a naúčtováním úroku z prodlení, dozví až v momentě, kdy mu přijde rozsudek. Advokátní kancelář si samozřejmě naúčtuje své služby i soudní poplatek v plném rozsahu, pokud k tomu přidá cestovné a věc předá exekutorovi, dluh je rázem v desetitisícových řádech. To rozhodně není fér.

Jak se stavíte k praxi, kdy si inkasní agentury uměle navyšují dluh prostřednictvím právních služeb? Přitom se často jedná o vyplnění několika formulářů.

Gazárek: Nešťastná medializace pohledávek dopravních podniků a zdravotnických poplatků vyvolala u veřejnosti doslova hysterii. Je nutné říci, že standardní inkasní společnosti se k těmto pohledávkám ani nedostaly. A také je nutné zmínit, že se bavíme o jednotkách, opakuji o jednotkách procent všech pohledávek na trhu. Pro názornost v loňském roce bylo okolo 2 milionů nových pohledávek. K nim je třeba připočíst ty se starším datem. Rovněž je potřeba si uvědomit, že právní služby mají svou hodnotu a AIA nevidí důvod, proč by inkasní agentury nemohly a neměly využít služeb advokátů při soudním uplatnění svých nároků.

Přiměřenost nákladů je věcí státu a tento již náklady omezil, jednak vyhláškou Ministerstva spravedlivosti a jednak nálezy Ústavního soudu. Problém žalování dlužníků je však mnohem širší. Co budete dělat, když vám někdo dluží a nechce zaplatit? Žádné slušné urgence nepomáhají, a tak takového člověka nezbývá než zažalovat u soudu. Připraví vám právník podklady zdarma? A podání žaloby je mnohdy jedinou cestou, jak získat na dlužníka aktuální adresu, jelikož inkasní agentury nemají možnost nahlížet do centrální evidence obyvatel, na rozdíl od soudu.

Borovička: Bohužel je to jen reakce na to, co zákon umožňuje a inkasní agentura je často pouze prostředníkem advokátní kanceláře. Nepovažuji za zcela morální, že advokát, který se má řídit nejen právním řádem, ale i jakousi vyšší profesní etikou si za administrativní práci studentů a koncipientů účtuje takto přemrštěné odměny. Tento rok již na praxi reagoval Ústavní soud, který ve svém nálezu II. ÚS 3011/11–1 konstatoval, že u tzv. formulářových žalob jsou odměny neproporcionální a rozhodl, že v určitých případech je adekvátní odměna rovna výši pohledávky.

Proč klesá procento vymožených pohledávek u inkasních agentur v posledních letech?

Gazárek: Hledejme souvislost s ekonomickou situací obecně. Pociťujeme to dnes a denně, že lidé mají i vůli zaplatit, ale jednoduše už nemají z čeho. Druhým faktorem je kvalita pohledávek, které se dostávají do vymáhání inkasním agenturám. Věřitelé mají dokonalejší interní postupy, proto mnoho pohledávek vymůžou sami.

Borovička: Omlouvám se, ale o tomhle bych mohl pouze spekulovat. V některých případech pozorujme, že se spotřebitelé díky pomoci už dokážou účinně bránit, úspěch jsme zaznamenali třeba v kauze nevrácených modemů společnosti UPC, ale stále je většina těch, kteří se aktivně nebrání a o své peníze často přijdou zbytečně.

Jaké zákony by se měly přijmout pro další kultivaci trhu inkasních agentur?

Gazárek: O regulaci trhu inkasa pohledávek se dá uvažovat v zásadě ze dvou pohledů – prvním je regulace subjektů, které mohou vykonávat inkasní činnost, a druhým je regulace nákladů, které je za inkasní činnost možné požadovat po dlužníkovi.
Inkasní agentury obhospodařují značné množství prostředků a kontaktují ročně miliony lidí, což je mnohonásobně více, než je tomu u advokátů a exekutorů.

Přesto je tento trh nechán zcela volně přístupný komukoli bez nutnosti prokázat alespoň minimální vzdělání, nevyžaduje nic více než plnění obecných zákonných norem bez jakéhokoli důrazu na etiku či lidskost a dává prostor kreativitě různých podvodných subjektů. Navíc neexistuje dozorový orgán, který by mohl efektivně řešit vznikající prohřešky. Nová legislativa by měla především zvýšit čitelnost subjektů a eliminovat nežádoucí společenskou zátěž.

Borovička: Zásadně zde chybí právní úprava a systém mimosoudního vymáhání spotřebitelských sporů. Projekt ADR (alternative dispute resolution) nějakou dobu provozovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, ale ten je momentálně zrušen.

Mají podle vás inkasní agentury podíl na stoupajících exekucích? (když inkasní agentury nevymůže pohledávku (poplatky si stejně naúčtují) pak rozhodne soud o exekuci).

Gazárek: Dle mého názoru na vysoký počet exekucí má vliv velmi často špatné povědomí lidí, kteří se mylně domnívají, že když nebudou přebírat poštu, tak jednoduše před problémem/dluhem utečou. Jenže v praxi tomu tak není a dluh navýšený o úroky z prodlení a další poplatky si na ně počká a dříve či později je dožene. Mnohdy je to právě až ve fázi exekuce, kdy už nezbývá mnoho variant pro smírné řešení. Je důležité si uvědomit, že za dlužníky musí produkty či služby někdo uhradit a AIA nevidí důvod, proč by to měli hradit ti, kteří řádně platí. Poplatky inkasních agentur v mimosoudním řízení nejsou nárokovatelné u soudu, z toho důvodu se o tyto poplatky náklady v soudním a exekučním řízení nenavyšují.

Je však potřeba si uvědomit, kdo je zodpovědný za to, že neúměrné navyšovaní pohledávek bylo umožněno a kdo měl z toho profit. A v naši asociaci jsme přesvědčeni, že všichni členové jednají na základě Etického kodexu a k dlužníkům přistupují citlivě a s respektem a nepodílejí se na neúměrném navyšovaní pohledávek.

Borovička: Zopakuji, že inkasní agentura bývá často pouze prostředníkem, tedy nedával bych jim situaci zcela za vinu. Viníci jsou na jedné straně. Ti, kteří zneužívají důvěřivosti, složitosti smluvních podmínek, skulinek v zákonech i toho, že se na spotřebitele mohou důkladně a profesionálně připravit, ale na druhé straně i často lehkovážní lidé, kteří si smlouvy nečtou, na výzvy nereagují, dluhy neplatí nebo splácí půjčku půjčkou. Inkasní agentury mohou vlastnit advokáti, kteří si tak snadno přihrávají snadný výdělek, Ti často nemají důvod vymáhat dluh mimosoudně, nedostali by náklady řízení.

Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/duel-inkasni-agentury-nejednani-fer-tvrdi-pravnik/#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rssŘádní členové

ACZI Logo Alektum B4B Cash collectors
Creditone EOS
Fincollect Logo Finfix intrum justitia KRUK
LogiCall MBA Finance

Přidružení členové

APS Carback Debt Recovery Management
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen SAD Collection
Sigma Unidebt