Asociace inkasních agentur

Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

Stížnosti

Aktualizováno: 23.11.2012

Podněty, upozornění a dotazy týkající se etického kodexu AIA lze zaslat také přímo na etika@aiacz.cz

FORMULÁŘ STÍŽNOSTI

na jednání inkasní agentury, jejího operátora či pracovníka, které může být v rozporu s etickým kodexem Asociace inkasních agentur

Poučení

  • Asociace inkasních agentur (dále jen „AIA“) posuzuje stížnosti na jednání inkasních agentur, jejich pracovníků či operátorů výhradně z pohledu dodržování etického kodexu AIA a vyhrazuje si právo nevyjadřovat se ke stížnostem z pohledu dodržování zákonů.
  • AIA vždy požaduje vysvětlení a prošetření stížnosti od dotčené inkasní agentury.
  • Po prošetření stížnosti vydá AIA stanovisko, které zašle jak stěžovateli, tak dotčené inkasní agentuře.
Stěžovatel

(je třeba zadat alespoň jeden kontaktní údaj)

Dotčená inkasní agentura

(název, sídlo či IČO)

Obsah stížnosti

(Popište co nejpřesněji, na jaké jednání inkasní agentury si stěžujete, včetně uvedení data události, kdy k takovému jednání došlo. Pokud možno doložte Vaše tvrzení důkazy. Jedná-li se o písemnou či e-mailovou komunikaci, pak doložte kopiemi dopisů, e-mailů, upomínek apod. Jedná-li se o stížnost na jednání inkasního operátora či pracovníka, uveďte jeho jméno, datum návštěvy či telefonického hovoru a popište konkrétně, jak jednání probíhalo.)

Seznam přiložených dokumentů a listin

Jestliže přikládáte více, jak jeden soubor, použijte prosím ZIP.

Podáním této stížnosti souhlasím s tím, aby AIA shromáždila, zpracovala, uložila a uchovávala v této stížnosti, či v přílohách této stížnosti, mnou uvedené a poskytnuté osobní údaje, zejména, nikoliv však pouze (i) jméno a příjmení, rodné číslo, adresu bydliště apod., (ii) osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích vůči dotčené inkasní agentuře, (iii) osobní údaje vypovídající o zajištění mého závazku vůči dotčené inkasní agentuře (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (zákona č. 101/2000 Sb.), a to za účelem vytvoření souboru informací potřebných k řádnému prošetření a vyhodnocení této stížnosti.

Dále souhlasím s tím, aby AIA za výše uvedeným účelem poskytla osobní údaje dalším osobám a to zejména, nikoliv však pouze dotčené inkasní agentuře, poradcům dotčené inkasní agentury, poradcům AIA, které budou tyto osobní údaje dále shromažďovat, zpracovávat a uchovávat.

Beru na vědomí, že nejsem povinen jakékoliv osobní údaje poskytnout a poskytuji-li je, činím tak dobrovolně a vyjadřuji tím svůj svobodný a vědomý souhlas se zpracováním osobních údajů, tak jak je popsán výše.Řádní členové

ACZI Logo Alektum APS B4B Cash collectors
CREDITEXPRESS Creditone EOS Logo Finfix intrum justitia
KRUK LogiCall MBA Finance Sigma

Přidružení členové

Carback
Finio a.s. Kordex Logo Rasmussen Unidebt